LA PROBLEMÀTICA DE LA RETRIBUCIÓ DELS SOCIS-PROFESSIONALS

En aquest breu article farem referiemcio a aquelles societats l'activitat de les quals pugui qualificar-se com a professional, incloent en aquest grup no només les societats constituïdes sobre la base de la Llei de Societats Professionals (Llei 2/2007), sinó a totes aquelles l'activitat de les quals s'hagi d'enquadrar en la secció segona de les tarifes de l'IAE (enginyers, arquitectes, advocats, metges, assessors, consultors).

Els rendiments que percebin els socis professionals que desenvolupen la mateixa activitat que la societat, com a contraprestació pels serveis que prestin en aquesta tindran la consideració de “rendiment de l'activitat professional”, i no la de “rendiment del treball”. La qual cosa té dues conseqüències immediates:

1. La retenció que haurà de suportar és del 15%.

2. Tractant-se d'una operació sociosocietat es qualificarà com una operació vinculada i, per tant, s'haurà de valorar a preu normal de mercat, cosa que significa que caldrà estar en disposició de justificar l'import de la retribució.

D'altra banda, sorgeix de manera immediata la pregunta: El soci haurà de fer factura a la societat? I aquesta factura haurà d'incorporar l'IVA?

La resposta és:

  1. El soci haurà de facturar els seus serveis (no hi ha nòmina ja que no hi ha relació laboral).
  1. 2n No ha d'incloure l'IVA sempre que els mitjans per desenvolupar la seva activitat professional els proporcioni la societat. Per contra, si els mitjans materials i/o humans els proporciona el professional i la societat es limita a refacturar-ne els serveis, y en aquest cas la factura del socioprofessional a la societat haurà d'incorporar l'IVA.

D'altra banda, el socioprofessional pot ser a més administrador de la societat, i percebre per això una remuneració, sempre que els estatuts recullin que el càrrec és retribuït, en aquest cas la contraprestació que rebi per ser administrador tindrà la consideració de rendiment del treball i estarà subjecte a un tipus fix de retenció del 35%. En tot cas, això requereix que o els estatuts estableixin la forma de càlcul de la retribució a satisfer o la junta general aprovi cada any aquest import.

Finalment, per la condició de soci podrà obtenir dividends de la societat, cosa que constituirà un rendiment del capital mobiliari.

Per tant, el socioprofessional que sigui a més a més administrador podrà rebre de la societat rendiments d'activitat professional, del treball i del capital mobiliari. La qual cosa requereix una planificació adequada dels diferents imports a percebre per optimitzar els costos tributaris.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross