Gestió comptable tributària i laboral

Gestió Comptable

El nostre departament de Gestió Comptable realitza els següents serveis:

 • Comptabilitat: Confecció de la comptabilitat general i analítica. Presentació dels llibres de comptabilitat. Consolidació fiscal i comptable. Emissió d’informes “reporting” per a grups de societats internacionals.
 • Comptes anuals: Preparació i presentació dels Comptes Anuals
 • Declaracions Fiscals i Obligacions Tributàries: Confecció i presentació de declaracions tributàries dels impostos sobre societats, IVA, sobre la Renda, sobre el Patrimoni, sobre Successions i Donacions, sobre Transmissions Patrimonials, IITVNU (plusvàlua municipal), ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres). Atenció i resolució de consultes fiscals relatives a les declaracions presentades.

Laboral

La nostra firma proporciona assessorament laboral a empresaris i empreses, especialment en:

 • Alts directius: Contractes d’Alta Direcció
 • Redacció de contractes de Treball
 • Contractació, altes i baixes.
 • Declaracions davant els òrgans de la Seguretat Social.
 • Assessorament legal en matèria de relacions laborals
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)
 • Due Diligence
 • Inspecció de Treball.
 • Informes i dictàmens

Asesoría

La nostra firma assessora tant a empreses mitjanes i petites, com a professionals independents i a emprenedors que inicien les seves startups. Els serveis que oferim són:

Obligacions Societàries

 • Organització jurídica de l’activitat: Societat civil, limitada, laboral, autònoms,
 • Manteniment i presentació dels Llibres d’Actes, i Llibre de socis.
 • Protecció de Base de Dades.
 • Elaboració i Presentació dels Comptes Anuals

Obligacions Fiscals

 • Presentació de totes les Declaracions Fiscals periòdiques (IVA, Impost sobre Societats, Retencions, M-347, entre d’altres)
 • Seguiment de Notificacions electròniques de l’AEAT.

Obligacions Laborals

 • Confecció de nòmines, contractes, i presentació de les declaracions, altes i baixes a la Seguretat Social.

Assessorament financer

 • Recerca de socis financers, elaboració del Pacte de socis.
 • Anàlisi de la millor opció de finançament bancari.
 • Elaboració del Pla de Negoci (Business Plan), avaluació de garanties.

Obligacions Comptables

 • Confecció de la comptabilitat, i presentació al Registre Mercantil. Manteniment dels llibres de registre d’IVA de factures emeses i rebudes.
Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross